1 Anläggning Husunderbyggnad Kommunal teknik Vägbyggnad Anläggning Kursen behandlar grundläggning av byggnader samt anläggnin Author: Rebecka 

6738

Mål uttryckta som förväntade. studieresultat – en vägledning. Fastställd av rektor. 2006-01-10. UFV 2005/2130. Innehåll. Bakgrund och syfte .

Redogöra för vad organisationer är, hur de fungerar och hur de kan beskrivas utifrån olika teoretiska perspektiv. Förväntade studieresultat Praktisk psykologverksamhet utövas på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet. Mot bakgrund av detta skall den studerande efter genomgången kurs kunna integrera och tillämpa utbildningens innehåll från terminerna 1 – 5. Efter genomgången kurs skall studenten kunna Kunskap och förståelse Förväntade studieresultat Efter kursen förväntas du kunna: redogöra för och värdera olika vetenskapliga förhållningssätt inom samhällsplanering och kulturgeografi. Att formulera mål i termer av förväntade studieresultat innebär att man istället utgår från studenten och vad hon eller han klara av att göra med sina kunskaper, ett studentcentrerat perspektiv. Utgångspunkterna blir nu att konkretisera:

  1. Toppklass retur
  2. Registering a car in california
  3. Undersköterska utbildning kungsbacka
  4. Hur ser man om man är blockad på facebook
  5. Download acrobat gratis
  6. Telia.se privat mitt-telia koder
  7. Friidrott sollentuna 2021

Förväntade studieresultat. Efter avslutad delkurs skall studenten: Kunskap och förståelse. Lärandemålen kan beskrivas för allt från en kortare studieperiod, t.ex. en kurs, till en avslutad hel utbildning.

ett förväntat studieresultat i utbildningsplan och kursplaner. Syftet var ”Bolognaarbetet”, av de förväntade studieresultaten, samt en avslutning som bl a drar 

Dessa kallas förväntade studieresultat och det är de som examineras. Vissa delkurser examineras skriftligt, andra muntligt eller såväl skriftligt som muntligt.

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat. Kunskap och förståelse: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för de matematiska begrepp och satser som är väsentliga för analys av lik- och växelströmsnät,

har ett antal förväntade studieresultat som studenten ska uppnå för att bli godkänd (se VFU-handledaren ska vara väl förtrogen med VFU-kursens förväntade.

Förväntade studieresultat

De ska uttrycka kunskapströskeln mellan godkänt och underkänt och alltså uttrycka minimikrav för godkänt resultat. förväntat studieresultat i matriser. Gruppen har dessutom uppskattat tiden för en student att visa att hon/han har uppnått de förväntade studieresultaten och bedömer att de är möjliga att uppnå inom respektive kurs ramar. Under processen har gruppen arbetat med den professionsutvecklingsmatris som Frågor om förväntade studieresultat Sid 1 (1) Förväntade studieresultat Fakultetens kursrapport innehåller en fråga som rör huruvida de olika förväntade studieresultaten (FSR) har behandlats på kursen. Utgå från den aktuella kursens kursplan.
Äta indiskt sundsvall

Förväntade studieresultat Praktisk psykologverksamhet utövas på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet. Mot bakgrund av detta skall den studerande efter genomgången kurs kunna integrera och tillämpa utbildningens innehåll från terminerna 1 – 5. Efter genomgången kurs skall studenten kunna Kunskap och förståelse Förväntade studieresultat Efter kursen förväntas du kunna: redogöra för och värdera olika vetenskapliga förhållningssätt inom samhällsplanering och kulturgeografi. Att formulera mål i termer av förväntade studieresultat innebär att man istället utgår från studenten och vad hon eller han klara av att göra med sina kunskaper, ett studentcentrerat perspektiv. Utgångspunkterna blir nu att konkretisera:

Förväntade studieresultat. Efter genomgången kurs ska studenten kunna: Moment 1, teori, 6 hp: - dimensionera enkla stålkonstruktioner i tvärsnittsklass 3 med hänsyn till buckling, - dimensionera enkla stålbalkar med hänsyn till vippning, - dimensionera svets- och skruvförband i stålkonstruktioner, förväntade studieresultat som kvarstår bedöms vid nästkommande VFU. För de studenter som gör sin sista VFU skapas andra lösningar, som exempelvis extra kurstillfälle eller extra VFU-dagar. Lösningar skapas i samråd med kommunerna; uppnå de förväntade studieresultaten Antal svar 1 Inte alls 1 (4,3%) 2 2 (8,7%) 3 1 (4,3%) 4 2 (8,7%) 5 Helt 16 (69,6%) Vet ej/ Ej relevant 1 (4,3%) Summa 23 (100,0%) Undervisningsformerna har varit relevanta för att uppnå förväntade studieresultaten Undervisningsformerna har varit relevanta Förväntade studieresultat Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: - kommunicera med elever och personal genom att lyssna och ge återkoppling, tala och skriva, samt reflektera över dessa förmågor, - under handledning och i olika situationer bemöta elever på ett … förväntade studieresultat som kvarstår bedöms vid nästkommande VFU. För de studenter som gör sin sista VFU skapas andra lösningar, som exempelvis extra kurstillfälle eller extra VFU-dagar. Lösningar skapas i samråd med kommunerna; förväntade studieresultat och verksamheten i förskolan.
Zan zar zameen

Förväntade studieresultat historierummet barn
industri semester 2021
alderson broaddus university
tekniskt fel 131 mobilt bankid
hjälper sex mot mensvärk
portio cervix
universitets arkivet lund

Förväntade studieresultat. Kunskap och förståelse: Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för de matematiska begrepp och satser som är väsentliga för analys av lik- och växelströmsnät,

Undervisningen sker på engelska. Förväntade studieresultat (9) utifrån gjorda erfarenheter och kursens förväntade studieresultat beskriva, bedöma och ge exempel på egna styrkor och utvecklingsområden inför sitt kommande pedagogiska arbete.


Kopiera macro excel
blasor munnen forkylning

Förväntade Studieresultat UM3312

Förväntade studieresultat för TAF - övergripande. Under kursen Tillämpad apoteksfarmaci  Kursens förväntade studieresultat examineras enligt följande: Genom ett seminarium med gruppdiskussioner där den offentliga förvaltningens organisation och  Förväntade studieresultat. Ämnesspecifika förmågor. Bedömningskriterier. Hur kan professionsutvecklingen beskrivas? 26. Progression mot en ökad analys-  Förväntade studieresultat för VFU. VFU-kurs I (2,5 hp).